Klimat och miljö

___________________________________________________________________________________

hillefors

Foto: Hillefors Grynkvarns Museiförening

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på förhållandena vid Hillefors i Säveån
Läs mer:  161025 Säveån Hillefors

___________________________________________________________________________________

Vattenreglering i Säveån 7 juni 2016

Vårt inlägg:

160822 LNF om torrläggning i Säveån

___________________________________________________________________________________

Stora mängder fisk dog när Säveån torrlades

Mer synpunkter:

http://www.fiskejournalen.se/skandal-i-savean-vacker-ilska/

________________________________________________________________________

Våra barn skall inte växa upp med farliga kemikalier i blodet!

Varje dag utsätts både du och jag för en mängd olika kemikalier. De flesta är ofarliga, men det finns även kemikalier som kopplats till både astma och allergier – ja till och med cancer. De som påverkas mest har dessutom ingen möjlighet att påverka sin egen situation – våra barn. Ett nyfött barn har idag nästan 300 industrikemikalier i sitt blod och konsekvenserna kan vi bara ana oss till. Därför måste barnens miljö avgiftas.

Läs mer:   http://www.naturskyddsforeningen.se/node/10512/

_____________________________________________________________________________________________________

KLIMATPEPP – vi måste bli många som gör något för att stoppa ett framtida klimatkaos !

Läs mer:  http://www.naturskyddsforeningen.se/klimatpepp

_______________________________________________________________________________________________________

Den faktor som framför allt och på kort sikt kommer att kräva drastiska omställningar av samhället är klimatförändringar till följd av utsläppen av växthusgaser, framför allt koldioxid.

Redan 1896 beräknade Svante Arrhenius att det finns ett samband mellan atmosfärens halt av koldioxid och temperatur. Framför allt under de senaste årtiondena har det blivit alltmera uppenbart att förbränningen av fossilt kol i form av stenkol, olja och fossilgas ökar koldioxidhalten i atmosfären och därmed ändrar klimatet till följd av ökad temperatur. Bevisen är idag otvetydiga, men trots detta finns fortfarande så kallade klimatskeptiker. Ännu allvarligare är frånvaron av effektiva åtgärder för att förhindra vad som alltmera framstår som en annalkande klimatkatastrof. På Naturvårdsverkets hemsida finns följande kortfattade sammanfattning av FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport.

Jordens klimat blir allt varmare och det är människans påverkan som är huvudorsaken. I den ”Summary for policymakers” som presenterades i Stockholm den 27 september 2013 slår FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fast att uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och att många av de förändringar som inträffat sedan 1950 saknar motstycke under de senaste tiotals till tusentals åren. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser i atmosfären har ökat.

Panelens arbetsgrupp 1 (WG1) uttalar sig också om framtida förväntade förändringar i temperatur, havsytans stigning, havens cirkulation med mera. I rapporten betonas att det framtida klimatet i allt väsentligt bestäms av koncentrationen av utsläpp i atmosfären det vill säga av de ackumulerade utsläppen från tidigare år, de som sker i dag och i framtiden. Några av slutsatserna är följande:

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.
• Grönlands och Antarktis is har minskat i volym de senaste två årtiondena. Glaciärer har fortsatt att krympa över nästan hela jorden. Arktis havsis liksom snötäcket på norra halvklotet har fortsatt att minska i omfattning.
• Takten i havsytans höjning har, sedan mitten av 1800-talet, varit högre jämfört med den genom-snittliga takten under de föregående två årtusen-dena. Mellan 1901 och 2010 steg den genom-snittliga havsytenivån med 19 cm.
• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning. Haven har tagit upp ungefär 30 procent av människans utsläpp av koldioxid med försurning av havsmiljön som följd.
• Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka ytterligare uppvärmning och förändringar i alla klimatsystemets komponenter. Att begränsa klimatets förändring kommer att kräva betydande och varaktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser.
• Världshaven kommer att bli varmare under 2000-talet. Värmen kommer att överföras från ytligare vattenlager till djuphavet och påverka havens cirkulation.
• Den genomsnittliga havsytenivån kommer att fortsätta att stiga under 2000-talet. Alla scenarier i rapporten visar att takten kommer att öka jämfört med den takt med vilken havsytan stigit under perioden 1971 till 2010. Orsaken är ökad uppvärmning av haven samt avsmältning av glaciärer och istäcken.

Senare under hösten 2013 redovisade Världsbanken att förhållandena troligen är värre än vad som framgår av IPCC:s rapport. Jordens medeltemperatur kan komma att stiga 4 grader och havsytan stiga med 1 meter under detta århundrade. Så drastiska förändringar skulle bli katastrofala för såväl Jordens ekosystem som den mänskliga kulturen. Detta understryker ytterligare behovet av omedelbara åtgärder och belyser ännu mer den tragiska politiska frånvaron av vilja att ta itu med problemen.

Olov Holmstrand
ordförande i Lerums Naturskyddsförening

_________________________________________________________________________

Gå vidare till:
Klimatforskningen
Stödprojekt miljö
Handla miljövänligt