Stödprojekt miljö

________________________________________________________________________________________

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförädrningens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket

_________________________________________________________________________________________________________________

Projektbidrag räddar skog.

Naturskyddsföreningarna i Ale, Alingsås och Lerum har bildat en Risvedengrupp med det dubbla syftet att kortsiktigt verka för att kvarvarande naturskogar skyddas och långsiktigt sträva efter en skyddsform för stora delar av Risveden. Detta skogsområde omfattar 20 000 hektar och ligger mellan Göta älvs dalgång och Alingsås i Västergötland.

Det är numera svårt att hitta och att artdokumentera de rester av äldre naturskogar som finns kvar i hela vårt land. Utan inventering av arter skulle framgångarna för att skydda skog utebli.

Naturskyddsföreningens arbete med detta verkar vara helt avgörande då både Länsstyrelserna och Skogsstyrelserna har alltmer krympande resurser att bevaka värdefulla skogar och än mindre att kunna skydda dem. En följd av en usel naturvårdspolitik under senare år.

Ute i de flesta kretsar saknas ofta både pengar och kunskap för att ta fram artlistor som väger tillräckligt tungt. Med hjälp av föreningens projektbidrag har det varit möjligt att anlita diverse artkunniga inventerare för detta ändamål. Det har starkt bidragit till att vi kunnat ta fram en gedigen rapport över skyddsvärda naturskogsrester i Risveden och att även lyckats skydda ett antal områden, som reservat eller biotopskydd. Men arbetet är långt ifrån slut. I augusti avverkades ett område med många exklusiva och rödlistade arter. Och en insamling via Naturarvet för att skydda gammelskogen vid Iglekärr går trögt.

Denna hösts arbete med artinventeringar är tänkt att ytterligare dokumentera ett par gamla och orörda områden. Tillsammans med inventerare och andra naturintresserade människor kan vi förhoppningsvis bidra till fler medlemmar i Naturskyddsföreningen och till att fler skogsområden kan skyddas och sammanbindas till större reservat. Resultatet av våra ansträngningar syns då och då i lokalpressen och vid ett tillfälle en glimt i TV.

Leif Danielson- Ale
Olle Holmstrand- Lerum
Ingvar Andersson- Alingsås

____________________________________________________________________________________________________

Iglekärrs gammelskog

Iglekärrs gammelskog (ca 70 ha) ligger i Ale kommun, nära Skepplanda, ungefär tre mil norr om Göteborg.
Skogen är en vacker blandskog med mycket tall, gran och ek men också många andra trädslag.
De äldsta delarna av skogen är runt 150 år och skogen saknar helt spår av skogsbruk. Vid en inventering
av skogen 2010 fann Naturskyddsföreningen 12 rödlistade arter, och totalt ca 40 olika signalarter som
tyder på höga naturvärden i skogen.

Iglekärrs gammelskog gränsar i öster till Eklidens Naturreservat (ca 80 ha) Den nästan dubbla utökning
av ett skyddat område, som bevarandet av skogen vid Iglekärr skulle innebära, ger i praktiken ett mångfalt
högre biologiskt värde. Det skulle ge arter som rör sig över större områden ännu bättre möjlighet att finna
livsrum och kunna sprida sig. Ett bevarat område som innefattar Ekliden och Iglekärr, skulle erbjuda en
stor variation av miljöer och skydd för många olika växter och djurarter.

Klicka för Iglekärr: http://naturarvet.se