Miljö, Klimat och Handla miljövänligt

_______________________________________________________________________________

Förläng livet på dina kläder

Med det som mål genomförde LNF tillsammans med Lerums skaparverkstad en workshop i Dergårdens foajé den 16 april 2024. Under den första timmen var det ett intensivt lagande. Både symaskiner och sybehör fanns att låna. Någon lagade själv genom att låna en symaskin medan andra fick hjälp av oss arrangörer. Någon sydde för hand.

Vi vill att detta ska bli en återkommande aktivitet som kan inspirera fler att ta vara på kläder som man redan har istället för att alltid köpa nytt. Så skaparverkstaden återkommer i höst. Håll utkik på LNFs hemsida och vår facebook samt på nyhetsbrevet Kultur i Lerum.

Kontakt: Catharina Pettersson, e-mail: lerum@naturskyddsforeningen.se

______________________________________________________________________________

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund  för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Riksdagens definition av miljömålet. 

Läs mer: https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt–och-djurliv/ och
https://www.naturvardsverket.se/publikationer/7000/978-91-620-7071-7/

_______________________________________________________________________________

Lerums Naturskyddsförening vill rädda skog med höga naturvärden

Lerums Naturskyddsförening (LNF) vill rädda ett skogsområde med höga naturvärden norr om Aggetorp som kommunen äger och planerar att avverka. LNF har varit i kontakt med kommunen för att få till stånd en uppgörelse kring området där vi kan tänka oss att bidra ekonomiskt för att rädda skogen.

Området består av flerskiktad och olikåldrad blandskog, sumpskog och innehåller rikligt med döda träd, ett mycket bra område för den biologiska mångfalden. Området sjuder idag av liv och är ett hem för väldigt många arter, däribland hotade och rödlistade arter som spillkråka, talltita, tjäder, orre, grönfink och nordfladdermus.

Den här typen av skog är mycket ovanlig i Lerums kommun och därför uppmanar vi kommunens politiker att bevara detta fina skogsområde så att det kan fortsätta leverera biologisk mångfald och vara till glädje för alla kommuninvånare som tycker om att ströva, rasta hunden, tälta, titta på fåglar eller fjärilar.

Styrelsen Lerums Naturskyddsförening

________________________________________________________________________________

Förläng livet på dina kläder

För att visa hur man kan ta tillvara de kläder vi redan har anordnade LNF tillsammans med Lerums Skaparverkstad en workshop i Dergårdsfoajén den 18 oktober 2023. Det lagades bara ett fåtal plagg under workshopen. Istället blev det samtal med nyfikna besökare som förhoppningsvis inspirerade till att man lagar och kanske förändrar de kläder man har i garderoben i stället för att köpa nya plagg.
Kontakt: Catharina Pettersson, 0705-97 26 37 ________________________________________________________________________________

Byt till eko på mackan!

Är ost ditt favoritpålägg på mackan? Då är du inte ensam! Faktum är att vi i Sverige är riktiga storätare när det kommer till hårdost – varje person äter i snitt 13 kilo om året. Om du väljer svensk ekologisk ost bidrar du till att öka artrikedomen av bin och andra pollinatörer samt blommor och växter i vårt landskap. Att ekogårdar är bättre för artrikedomen beror på att de inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel. Att välja ekologisk ost bidrar dessutom till att fler djur får komma ut på bete under längre perioder och att användningen av klimatskadlig konstgödsel minskar. Biologisk mångfald är avgörande för att vår matproduktion ska fortsätta fungera och gör oss bättre rustade att möta klimatförändringarna.

Variera gärna med växtbaserade pålägg som exempelvis grönsaker, nötter och röror av baljväxter på mackan. Men när du väl äter ost – välj ekologisk, så bidrar du till ökad artrikedom.

______________________________________________________________________________

CCS är ett av de tekniska alternativen för att mildra klimatförändringarna. Genom att fånga koldioxid direkt i värmekraftverk och sedan lagra det i flytande form i berggrunden kan vi säkerställa en säker övergång till en hållbar energiproduktion de kommande 100 åren.
FÖRELÄSNINGEN 14/9 OM CCS FINNS NU PÅ YOUTUBE!

Här är länk till föreläsningen: (6) CCS: Hur är läget? Carbon Capture and Storage i Göteborg, Sverige och världen. – YouTube

_______________________________________________________________________________

EKOEFFEKTEN

Byt en eller flera matvaror till ekologiskt för att se hur mycket naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel du stoppar på ett år. Och testa gärna vad som händer när fler byter till eko.

Läs mer: Ekoeffekten

______________________________________________________________________________

Fortsätt att välja ekologiskt!

Om du väljer att köpa ekologisk mat bidrar du till att stärka den svenska landsbygden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och övergödning av våra vatten motverkas. Ett ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk baseras på lokala resurser. På ekologiska gårdar lever cirka 30 procent fler arter än på konventionella gårdar. Det beror framför allt på att inga konstgjorda kemiska bekämpningsmedel används, att växtföljderna varierar och att djuren är ute mer på bete.

Hur är då utbudet av ekologiska varor i Lerum? LNF gjorde två butiksundersökningar i Lerum, Floda och Gråbo under 2022. Vi besökte sju butiker i april och september, samma butiker båda gångerna. Vi konstaterade att ekologiska matvaror finns i alla butiker, men att utbudet varierar. Störst antal produkter har Ica-butikerna med Ica Kvantum i topp, följt av Ica Supermarket i Floda och Ica Servett i Lerum. Därefter följde, i fallande ordning, Hemköp, COOP, Lidl och Bonum.

Mat har blivit dyrare att köpa under 2022. Samtidigt har skillnaden i pris på ekologiska varor och sådana som inte är ekologiska minskat; för en del produkter är de ekologiska billigare. En förklaring är att ekobönder är mer självförsörjande, de har inte påverkats av kostnadsökningar på importerade gödningsämnen och foder. Som konsument har du möjlighet att välja vad du köper, att prioritera mellan olika varor. Du kan välja produkter som bidrar till en snabbare omställning till ett hållbart jordbruk. Och inte minst, för en ökad biologisk mångfald behöver vi stötta våra ekobönder så gott vi kan – även i svåra tider.

Februari 2023

Catharina Pettersson
______________________________________________________________________________

Så skadligt är det att odla med torv!

Nästan all planteringsjord som går att köpa i butiker innehålller stora mängder torv som tagit tusentals år att bilda .
När torven bryts släpps stora mängder växthusgaser ut. Men det finns sätt att odla utan torv.
Läs mer: Odla utan torv 
_______________________________________________________________________________

Hur kan jag spara el?

Det finns både långsiktiga och kortsiktiga tips för att spara el, och på så sätt sänka sin elräkning. Här kommer Naturskyddsföreningens 10 tips för att spara el.
Läs mer: Spara El

Hur kan jag fixa grejer?

Läs mer: http://www.fixagrejen.nu
______________________________________________________________________________

Tänk efter innan du handlar nytt!

Utsläppen från vår konsumtion har länge varit ohållbart höga. Under pågående coronapandemi har dock konsumtionen minskat. Kanske har detta gett oss en tankeställare – vi klarar oss bra med det vi redan har, vi behöver inte köpa så mycket nytt. Vi kan tänka om. För framtidens skull behöver vi konsumera mindre, smartare och mer hållbart!

Naturskyddsföreningen har jobbat länge för smartare användning av resurser, delningsekonomi och en omställning som alla får plats i. Vi jobbar för klädbytar- och prylbytardagar, att ägodela och att fixa grejer istället för att slänga, samt att ta till vara på det vi har. Och det kommer vi fortsätta att göra – varje dag året runt.

______________________________________________________________________________

I nedanstående tabell hittar du företag i Lerum som kan hjälpa dig att vårda dina saker.

______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Kampanjen Fixa grejen pågår i tre år med start 2018. En del av detta är att vi ska ta vara på och sköta våra ägodelar så att de håller länge. Mycket kan man göra själv men ibland behöver man professionell hjälp.

Vilka hantverkare, reparatörer och andra yrkesverksamma som fixar och underhåller prylar finns i Lerums kommun?  Vi tänker göra en lista över dessa, kontakta dem och så småningom publicera på LNF:s hemsida. Vi behöver din hjälp för att hitta dem. Därför vill vi att du tänker efter vilka du känner till och mejlar deras namn, adress och gärna kontaktuppgifter till catharinap51@gmail.com.

______________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan – hållbar textilkonsumtion viktig

Den ideella föreningen EcoFashion beskriver på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson