Ordförande Catharina Pettersson har ordet

____________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande har ordet

På kretsstämman i slutet av april fick jag förtroendet att ta över som ordförande för Lerums Naturskyddsförening. Olle Holmstrand avgick av hälsoskäl som ordförande under senhösten 2021 och avslutade därmed ett mer än 25-årigt framgångsrikt engagemang för den lokala kretsen i Lerum. Sorgligt nog avled han i slutet av februari och kunde därför inte avtackas på kretsstämman så som jag hade hoppats. I stället bifogar jag nedan minnesordet över Olle som publicerats i Göteborgsposten och Lerums tidning.  Stefan Larsson, som länge varit vice ordförande, axlade förtjänstfullt rollen som t f ordförande fram till kretsstämman. Tack, Stefan!

Olle skrev sin sista ledare i vårt programblad för våren 2022 där han tackade för sig. Han avslutade med orden:

”Samhället och livsmiljön förändras. Risken är betydande att de närmaste 10 åren medför katastrofala klimatförändringar och ekologisk kollaps, såvida inte radikala förändringar sker. Naturskyddsföreningen har möjlighet att påverka detta, men då krävs att medlemmar medverkar aktivt. Det är hög tid för förnyelse! För egen del måste jag av hälsoskäl avsluta mitt engagemang även om jag egentligen inte vill.”

Olle lämnade över till oss andra att arbeta vidare. Han betonade att styrelsen behöver förnyas. Förnyelsen påbörjades vid kretsstämman 2021 – som hölls digitalt p g a corona – då ett flertal nya ledamöter och ersättare valdes in i styrelsen och fortsatte vid kretsstämman 2022. Detta tack vare ett målmedvetet arbete av valberedningen med Moa Björnerås i spetsen.

Styrelsen har under vintern diskuterat hur vi kan förnya styrelsearbetet. En målsättning är att få ett ökat engagemang i föreningen, bland annat genom att fler deltar i våra aktiviteter. Vi vill bidra till kunskapsspridning och debatt i natur-, miljö- och klimatfrågor, främst sådana som är aktuella för Lerums kommun. Vi fördelar arbetet med olika frågor till personer och grupper som är intresserade och insatta i frågorna – många ska vara aktiva. Ett exempel är den skogskampanj som vi nu driver med anledning av en avverkningsanmälan i Aggetorp.

Så, för att Lerums Naturskyddsförening ska fortsätta att vara en framgångsrik aktör i Lerums kommun hoppas jag att fler engagerar sig. Vi har nu ca 1500 medlemmar men vi kan vara många fler! Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta valberedningen genom Moa Björnerås (moa.bjorneras@gmail.com) eller undertecknad på catharinap51@gmail.com för mer information.

Kom på våra aktiviteter! Ta med dig en vän, man måste inte vara medlem för att delta. Du hittar aktiviteterna i vårt programblad som delas ut till medlemmar, på hemsidan och på Facebook.

Catharina Pettersson

Ordförande i Lerums Naturskyddsförening

2022-05-28

_________________________________________________________________________________________________________________________


Foto: Ola Frejd

Olov ”Olle” Holmstrand – minnesord publicerade i GP och LT

Olov ”Olle” Holmstrand, Lerum, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 78 år. Närmast anhörig är hans kusin Lena Holmstrand Kreuger.

Olle växte upp i Kinnekulletrakten i en familj med mycket stort naturintresse. I de vackra och spännande västgötabergen med rik flora och fauna och med en spännande geologi kände sig Olle hemma. Han visade oss gärna runt i Västra Götaland. Han utbildade sig på Chalmers och fick en doktorsexamen i teknisk geologi. Därmed hade han en stor och bred kunskap om det mesta i naturen som han under hela sin livstid värnade och kämpade för. Som miljökonsult var hans huvuduppgift under närmare 20 år att som ansvarig för Miljögranskningsgruppen få ordning på problemen med tunneln genom Hallandsåsen. Genom hans kompetenta och diplomatiska arbete kunde tunneln byggas utan bestående miljöskador.

Olle var ända sedan 1970-talet engagerad i Naturskyddsföreningen, både på riksplanet, regionalt och lokalt. Han har haft styrelseuppdrag i riksstyrelsen, där han också varit en av de ledande i gruvarbetsgruppen. Han har varit sekreterare i länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Sedan han flyttat till Lerum på 1990-talet jobbade han aktivt för att lerumskretsen skulle tillhöra länsförbundet i Bohuslän i stället för Norra Älvsborg. I region Väst var han väldigt aktiv för att ett kansli för regionen skulle bildas, vilket skulle möjliggöra en kontinuerlig bemanning och stöd till kretsarna i regionen. Olle var också lerumskretsens representant i länsförbundet.

Olle valdes till ordförande för Lerums Naturskyddsförening 1996, ett uppdrag som han skötte framgångsrikt fram till senhösten 2021. Han var en mycket produktiv, energisk och outtröttlig miljökämpe; han kallade sig själv för miljöaktivist. Många, väl underbyggda, remissvar har sänts till Lerums kommun och andra myndigheter. Under hans kompetenta och sakkunniga ledning har Lerums naturskyddsförening vid många tillfällen bidragit till att områden i Lerums kommun, där det finns höga naturvärden, har kunnat skyddas mot exploatering. Särskilt värnade han Risveden och Säveån, som han ansåg vara Lerums största naturtillgång.

Olle hade också andra intressen är miljöfrågor. Klassisk musik tyckte han om att lyssna på, Sjostakovich var hans favoritkompositör. Genom sin hustru Kristina blev han engagerad i Skallsjö folkdanslag, dock inte som dansare utan som ledare av uppskattade utflykter till vackra och intressanta platser i Lerums närhet.

Olle var en vänlig, ödmjuk och försynt person, men när det gällde de frågor som engagerade honom kunde han vara väldigt tydlig och tala om vad som gällde. När det gällde att värna klimatet och naturen var han inte försynt!

För styrelsen i Lerums naturskyddsförening,

Catharina Pettersson, Stefan Larsson, Bo Nilsson, Bertil Svensson, Lars-Erik Karlsson och Ingrid Ritola

_______________________________________________________________________________________________________

”Klimatångest”?

Det är ställt utom all tvivel att Jordens medeltemperatur har stigit ca 1 grad de senaste
100 åren och fortsätter att stiga som följd av utsläppen av växthusgaser, framför allt
koldioxid, till atmosfären. De vetenskapliga beläggen är entydiga. Med oförändrad takt
kommer ökning till 1,5 grader inträffa ca 2035 och till 2 grader ca 2060.
Den trovärdigaste källan för information om klimatförändringar är FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), vars rapport ”Special Report on Global Warming of 1.5 °C” redovisades i oktober
2018. Rapportens budskap sammanfattas på följande sätt i Wikipedia:
”Rapporten drar slutsatsen att mänskligheten endast har ett årtionde på sig att få ordning på klimatet om
höjningen av temperaturen skapad av den globala uppvärmningen skall kunna begränsas till 1,5 grad. Rapporten
visar att vi redan har nått 1 grads uppvärmning och att nuvarande trender pekar mot 3 grader vid sekelskiftet,
vilket skulle få katastrofala effekter för livet på jorden som följd.

Rapportförfattarna menar att det krävs förändringar ”utan motstycke” för att få ned utsläppen med 45 procent
till 2030 och att utsläppen år 2050 ska vara nere på noll, som krävs för att ens ha chans att nå 1,5-gradersmålet.
Däribland att kraftigt utöka investeringar i förnyelsebar energi och fasa ut koldioxidutsläpp i energisektorn,
men också åtgärder inom alltifrån transportsektorn till markhantering.
Rapporten drar också slutsatsen att både minskad klimatpåverkan och koldioxidlagring är nödvändigt för
att nå målet på 1,5 grad, samt att det kommer att bli nödvändigt att anpassa sig för ett förändrat klimat.”
IPCC:s specialrapport anknyter till Parisavtalet i december 2015 som innebär att temperaturökningen ska
begränsas till 2 grader eller helst 1,5 grader. Parisavtalet har uppfattats som en framgång, men är i realiteten
helt otillräckligt. Det är ett bindande fördrag under internationell rätt, men ländernas frivilliga åtaganden
är inte bindande.

Även om åtagandena skulle följas kommer ändå uppvärmningen bli 2,7 – 3 °C, vilket skulle leda till katastrofala
konsekvenser. IPCC:s specialrapport bekräftar Parisavtalets otillräcklighet och att den globala temperaturen
ändå kommer att fortsätta öka okontrollerat utan drastiska motåtgärder. I dagsläget saknas indikationer på
att tillräckliga åtgärder kommer att vidtas.
Om klimatpåverkan och den ekologiska påverkan tillåts fortsätta oförhindrat är det sannolikt att
förutsättningarna för nuvarande mänskliga aktiviteter ödeläggs och civilisationen kollapsar. Detta kan ta
sig uttryck i svält, massflykt, våldsamma konflikter och kraftig befolkningsminskning, kanske på sikt att
människan som art inte överlever.
Kunskap och medvetenhet om hoten mot livsmiljön har funnits under lång tid, men bara medfört helt
marginella reaktioner och motåtgärder. Istället har det mesta tillåtits fortsätta ostört. Till det yttre har den
mänskliga civilisationen allt snabbare avancerat mot nya höjder ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt.
Dessa landvinningar har uppfattats positivt av väldigt många samtidigt som varningar mot negativa effekter
av framstegen har negligerats, ifrågasatts och även aktivt motarbetats av starka krafter som helt fokuserar
på tillväxt och vinster i kortsiktiga perspektiv. Det verkar ligga i den mänskliga naturen att utgå från att
framtiden ska värderas från vad som varit, ”att styra med blicken i backspegeln”.

Tyvärr måste nog krisen bli värre innan världens länder – framförallt de rika – kan enas om tillräckliga åtgärder
i tid. Åtgärder som minskad konsumtion av varor, mindre resande med bil och flyg, mindre avverkning av
skog, mer skydd av jordbruksmark och värdefull natur mm. Detta påverkar både länders och företags samt
oss medborgares liv och ekonomi. Därför måste tvingande beslut tas på internationell nivå i form av förbud,
skatter mm.
Många hävdar att enskilda människors agerande i Sverige inte har någon betydelse. Det är kineserna och
indierna som måste göra något. Inställningen är besläktad med det gamla talesättet ”för lata svin är marken
alltid frusen”.
Även om alla inte blir lika framgångsrika som Greta Thunberg har det goda exemplet stor betydelse. Lerums
Naturskyddsförening har gjort ett försök att återuppliva den klimatgrupp som ursprungligen bildades 2007.
Vår fredagsdemonstration på Bagges Torg 24 maj var måttligt framgångsrikt. Kanske ställer fler upp nästa
gång. Vill du engagera dig i klimatgruppen, kontakta någon i styrelsen!

Olov Holmstrand
(Skrivet av vår bortgångne ordf.)