Ordförande har ordet

”Klimatångest”?

Det är ställt utom all tvivel att Jordens medeltemperatur har stigit ca 1 grad de senaste
100 åren och fortsätter att stiga som följd av utsläppen av växthusgaser, framför allt
koldioxid, till atmosfären. De vetenskapliga beläggen är entydiga. Med oförändrad takt
kommer ökning till 1,5 grader inträffa ca 2035 och till 2 grader ca 2060.
Den trovärdigaste källan för information om klimatförändringar är FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), vars rapport ”Special Report on Global Warming of 1.5 °C” redovisades i oktober
2018. Rapportens budskap sammanfattas på följande sätt i Wikipedia:
”Rapporten drar slutsatsen att mänskligheten endast har ett årtionde på sig att få ordning på klimatet om
höjningen av temperaturen skapad av den globala uppvärmningen skall kunna begränsas till 1,5 grad. Rapporten
visar att vi redan har nått 1 grads uppvärmning och att nuvarande trender pekar mot 3 grader vid sekelskiftet,
vilket skulle få katastrofala effekter för livet på jorden som följd.

Rapportförfattarna menar att det krävs förändringar ”utan motstycke” för att få ned utsläppen med 45 procent
till 2030 och att utsläppen år 2050 ska vara nere på noll, som krävs för att ens ha chans att nå 1,5-gradersmålet.
Däribland att kraftigt utöka investeringar i förnyelsebar energi och fasa ut koldioxidutsläpp i energisektorn,
men också åtgärder inom alltifrån transportsektorn till markhantering.
Rapporten drar också slutsatsen att både minskad klimatpåverkan och koldioxidlagring är nödvändigt för
att nå målet på 1,5 grad, samt att det kommer att bli nödvändigt att anpassa sig för ett förändrat klimat.”
IPCC:s specialrapport anknyter till Parisavtalet i december 2015 som innebär att temperaturökningen ska
begränsas till 2 grader eller helst 1,5 grader. Parisavtalet har uppfattats som en framgång, men är i realiteten
helt otillräckligt. Det är ett bindande fördrag under internationell rätt, men ländernas frivilliga åtaganden
är inte bindande.

Även om åtagandena skulle följas kommer ändå uppvärmningen bli 2,7 – 3 °C, vilket skulle leda till katastrofala
konsekvenser. IPCC:s specialrapport bekräftar Parisavtalets otillräcklighet och att den globala temperaturen
ändå kommer att fortsätta öka okontrollerat utan drastiska motåtgärder. I dagsläget saknas indikationer på
att tillräckliga åtgärder kommer att vidtas.
Om klimatpåverkan och den ekologiska påverkan tillåts fortsätta oförhindrat är det sannolikt att
förutsättningarna för nuvarande mänskliga aktiviteter ödeläggs och civilisationen kollapsar. Detta kan ta
sig uttryck i svält, massflykt, våldsamma konflikter och kraftig befolkningsminskning, kanske på sikt att
människan som art inte överlever.
Kunskap och medvetenhet om hoten mot livsmiljön har funnits under lång tid, men bara medfört helt
marginella reaktioner och motåtgärder. Istället har det mesta tillåtits fortsätta ostört. Till det yttre har den
mänskliga civilisationen allt snabbare avancerat mot nya höjder ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt.
Dessa landvinningar har uppfattats positivt av väldigt många samtidigt som varningar mot negativa effekter
av framstegen har negligerats, ifrågasatts och även aktivt motarbetats av starka krafter som helt fokuserar
på tillväxt och vinster i kortsiktiga perspektiv. Det verkar ligga i den mänskliga naturen att utgå från att
framtiden ska värderas från vad som varit, ”att styra med blicken i backspegeln”.

Tyvärr måste nog krisen bli värre innan världens länder – framförallt de rika – kan enas om tillräckliga åtgärder
i tid. Åtgärder som minskad konsumtion av varor, mindre resande med bil och flyg, mindre avverkning av
skog, mer skydd av jordbruksmark och värdefull natur mm. Detta påverkar både länders och företags samt
oss medborgares liv och ekonomi. Därför måste tvingande beslut tas på internationell nivå i form av förbud,
skatter mm.
Många hävdar att enskilda människors agerande i Sverige inte har någon betydelse. Det är kineserna och
indierna som måste göra något. Inställningen är besläktad med det gamla talesättet ”för lata svin är marken
alltid frusen”.
Även om alla inte blir lika framgångsrika som Greta Thunberg har det goda exemplet stor betydelse. Lerums
Naturskyddsförening har gjort ett försök att återuppliva den klimatgrupp som ursprungligen bildades 2007.
Vår fredagsdemonstration på Bagges Torg 24 maj var måttligt framgångsrikt. Kanske ställer fler upp nästa
gång. Vill du engagera dig i klimatgruppen, kontakta någon i styrelsen!

Olov Holmstrand