Ordförande har ordet

Uppdatering 2015-12-07

Vår ordförande Olle Holmstrand har ordet:

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har mångskiftande aktiviteter som framgår av beskrivningarna på andra ställen på den här hemsidan. Vi deltar i offentliga arrangemang, gärna i samarbete med andra organisationer och Lerums kommun. Vi bevakar kritiskt vad kommunen och andra aktörer har för sig i och utanför Lerum. Sedan många år är LNF officiell remissinstans åt kommunen när det gäller planering. Representanter för LNF:s styrelse träffar kommunledningen två gånger per år, något som båda parter tycker är både värdefullt och givande.

Information till våra medlemmar sker med programhäften två gånger per år, vår- och höstprogram. Ungefär 160 medlemmar får kortfattad information med e-post ett 10-tal gånger under året.

Styrelsen har sammanträden varje månad utom i juli och behandlar alla frågor om natur och miljö i Lerums kommun som kan tänkas vara av intresse för Naturskyddsföreningen. Vi har även en hel del kontakter med vårt länsförbund Naturskyddsföreningen i Bohuslän och övriga länsförbund och kretsar i västra Sverige genom regionkansliet i Göteborg.

Här beskrivs kortfattat några större frågor som vi är engagerade i långsiktigt. Mer information om dessa och andra frågor finns i skrivelser med LNF: synpunkter.

 Säveån med omgivningar har den värdefullaste naturen i Lerums kommun. Det pågår alltid samhällsaktiviteter med anknytning till Säveån, ibland positiva och ibland negativa. LNF bevakar allt som händer och medverkar genom att delta i möten och lämna synpunkter. Vi gläder oss över det nya naturreservatet mellan Hedefors och Lerum och den fantastiska fiskvägen vid Hedefors kraftverk. Men vi är inte alls lika glada över en del av planerna för bebyggelse vid ån i Lerums centrum.

 Trafikverket (tidigare Banverket) har sedan början av 2000-talet tagit fram olika förslag till utbyggnad av Västra Stambanan med fler spår. Efter att Lerums kommun motsatte sig förslag om 4 spår mellan Floda och Aspen skedde inget under flera år. Under 2014 redovisade Trafikverket en så kallad Åtgärdsvalsstudie med olika alternativ. LNF har i samarbete med vårt regionala kansli lämnat synpunkter som innebär att Trafikverket bör satsa på flera mindre åtgärder på kort sikt och avvakta med planering av storskaliga utbyggnader. De senare kanske aldrig kommer att behövas när samhället ganska snart måste ställas om på grund av klimat- och resurskriserna.

 Klimatpåverkan är en ödesfråga för mänskligheten. Sedan 2007 har LNF aktivt medverkat i opinionsbildningen för att minska utsläppen av växthusgaser och klimatpåverkan. Aktiviteter har skett i samarbete med bland annat Lerums kommun, ABF och Lerums FN-förening. Stora arrangemang genomfördes med Pär Holmgren i november 2009, Anders Wijkman i november 2010 och Tomas Kåberger i november 2011. Vi har nu börjat ta tag i frågorna om trafik och buller. Om det inte går att minska påverkan från trafiken bli det omöjligt att uppfylla Lerums Vision 2025 om att bli miljöbästa kommun i Sverige.

 Risveden är det stora skogs- och sjöområdet väster om Mjörn och Anten. Nordligaste delen av Lerums kommun, norr om Östad, ingår i Risveden. Naturskyddsföreningarna i Ale, Alingsås och Lerum samarbetar om ett långsiktigt skydd av Risveden och har även kontakt

 

med kommunerna. Vår långsiktiga vision för Risveden är att de centrala delarna ska bli nationalpark. Vi anser att Risveden kan mäta sig väl med Tiveden ifråga om naturskog och vildmarkskänsla. Kortsiktigt gäller det att avvärja avverkningar av kvarvarande äldre naturskogspartier och att binda samman de idag ganska små och splittrade reservaten. Flera områden har inventerats med avseende på skyddsvärda organismer. Arbetet fram till våren 2014 har redovisats i en omfattande rapport.